Valmanifest 2022

Ladda ner hela valmanifestet som PDF

SOCIALDEMOKRATERNA I KALMARS VALMANIFEST 2022

KALMAR FORTSATT FRAMÅT

– med ordning, ansvar och framtidstro

Inledning

Kalmar har stora framgångar bakom sig. Men de största utmaningarna ligger framför oss.

Under en rad år har kommunen vuxit med fler invånare, ökat antal bostäder och stora investeringar. Nya jobb har skapats.

Det har uppmärksammats långt utanför kommunens gränser. Kommunen har utnämnts till Årets Superkommun, Årets sommarstad, Årets landsbygdskommun och Årets miljöbästa kommun i sin kategori. Nyligen nominerades Kalmar som Årets bästa idrottsstad.

Det finns mycket för Kalmarborna att vara stolta över. Vi har kommit långt i Kalmar. Men inte tillräckligt långt. Socialdemokraterna i Kalmar vill mer. Vi vill fortsatt framåt. Nya utmaningar och uppgifter kräver ordning, ansvar och politiska beslut.

Vi vill genom aktiva insatser öka tryggheten i hela kommunen – utan att ta ifrån polisen sitt ansvar för att bekämpa brottslighet.

Vi vill öka resurserna till barnens skola och de äldres omsorg – utan att äventyra en stark kommunal ekonomi.

Vi vill med kraft leda utvecklingen mot en grön hållbar framtid – utan att undergräva människors privatekonomi eller hämma den ekonomiska utvecklingen.

Vi vill fortsätta bygga bra bostäder och investera i effektiva trafiklösningar – utan att förstöra värdefulla grönområden eller fördärva viktiga kulturhistoriska miljöer.

Vi vill erbjuda ett erfaret, samarbetsinriktat och lyhört ledarskap – utan att förfalla till handlingsförlamning eller lättsinne när viktiga beslut ska fattas.

Det är med detta anslag inför mandatperioden 2022–2026 som vi socialdemokrater ber om väljarnas förtroende att få fortsätta leda och utveckla Kalmar.

En stark kommunal ekonomi

Grunden för en god välfärd för Kalmarborna är en stark och sund kommunal ekonomi.

Under den mandatperiod som nu ligger bakom oss har starka finanser inneburit att det inte har behövts besparingar i vård, skola och omsorg. Det är få kommuner och regioner som kan redovisa något liknande.

Vi har istället kunnat investera i sådant som nya gång- och cykelvägar, ny strandpromenad längs Tjärhovsbågen, skejtboardpark i Norrliden, nio fruktlundar, en ny gästhamn vid Slottsfjärden och samtidigt, och med kraft, hanterat pandemins stora effekter.

Genom att inte låna till löpande utgifter eller skattesänkningar ges även uppväxande generationer möjligheter att utveckla Kalmar. Kalmar byggs starkare för framtiden genom att betala större delen av kommunala investeringar ur egen plånbok.

Beslutet att sätta av över en miljard på ett särskilt generationskonto, för att klara framtida utgifter för bland annat klimatomställningen, ska därför värnas. Ett framsynt politiskt ledarskap tänker mer på nästa generation än på nästa val.

Ett grönt Kalmar i framkant

Människans livsmiljö är akut hotad. Livsbetingelserna på vår planet utmanas.

Kalmar kommun har en viktig uppgift att vara föredöme och visa vägen mot en grönare framtid, inte minst i egenskap av en av Sveriges miljöbästa kommuner. Kalmar kommun ska både investera i ett mer klimatsmart sätt att bygga, beställa och bedriva verksamhet.

Vi vill att Kalmar ska vara klimatneutralt år 2030.

Som en av 23 utvalda städer i statens innovations program Viable Cities ska Kalmar vara en framsynt och pådrivande aktör.

Genom aktiva investeringar och en ny mobilitetsstrategi ska en större andel transporter flyttas över till kollektivt resande samt gång och cykel. Inkomster från parkeringsavgifter ska fortsatt användas för att hålla nere priserna i kollektivtrafiken. Genom en kraftig utbyggnad av laddstationer och satsningar på biogas uppmuntras fler att köra fossilfria bilar.

Det långsiktiga målet är att kommunen ska vara självförsörjande på grön el. Vi motsätter oss byggandet av kärnkraftsreaktorer i Kalmar kommun. Arbetet med ett nytt klimatanpassningsprogram och aktiva insatser fortsätter.

Kalmar-Öland Airport ska visa vägen mot ett mer klimatsmart resande. Steg för steg ska andelen inblandade biobränslen öka och under mandatperioden startar och landar de första eldrivna flygplanen i passagerartrafik.

Ökade möjligheter till återbruk av material och prylar ska stimuleras. Cirkulära processer ska uppmuntras genom kravställning och upphandling.

Där så är möjligt vill vi sträva efter att nå målet om 3, 30 och 300. Det innebär en långsiktig ambition om att alla ska kunna se tre träd från sitt fönster, på ett flygfoto ska 30 procent av ytan täckas av trädkronor i staden och ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste grönområde. En ny grönstrukturplan utarbetas.

Som första kommun är vi på väg att ta det beting forskare menar krävs för att få rent vatten i Kalmarsund. Vi ska fortsätta samarbete med forskare, lantbrukare och föreningar för att skapa nya våtmarker, miljömuddra fjärdar och lekmiljöer för fisk ska skapas.

Ett nytt kretsloppsverk för nästan två miljarder kronor ska byggas så att Kalmar ännu bättre kan bidra till en renare och friskare Kalmarsund.

Hela Kalmar fortsatt framåt

Det är bara att titta på befolkningsutvecklingen – Kalmar är attraktivt. Livskvaliteten, den goda välfärden och möjligheten att få tag i ett bra boende erbjuder möjligheter för människor att flytta till vår kommun.

Den nya översiktsplanen ska öppna möjligheter för att fortsätta utveckla vår del av landet.

Kalmar ska kunna växa utan att det knakar. Ytterligare investeringar krävs i både trafik, bostäder och välfärden. En aktiv politik ska underlätta för näringslivet att utvecklas så att nya jobb växer fram.

En ny nämnd för Arbete och Integration ger bättre förutsättningar att sätta fler människor i arbete och utbildning. En aktiv vuxenutbildning, stödjande insatser och validering av tidigare utbildning underlättar etablering och omställning på arbetsmarknaden.

Vårt mål är full sysselsättning – arbete åt alla.

Vi vill skapa förutsättningar för byggandet av 500 bostäder årligen som ett genomsnitt under en femårsperiod. Vi vill att det byggs i hela Kalmar kommun. Ett arkitekturpolitiskt program ska arbetas fram. 

Vi vill fortsatt dela ut så kallade bygdepengar. Det ska finnas bredbandsuppkoppling i hela kommunen.

Om ekonomin så medger vill vi tillsammans med länstrafiken investera i ny och bättre kollektivtrafik längs Norra vägen, från Lindsdal till centrala Kalmar. Vi ser gärna att kollektivtrafiken från Snurrom, genom Norrliden, Berga, Djurängen och Oxhagen till centrala Kalmar byggs ut genom den så kallade Norra länken.

Åtagandet att med totalt 100 miljoner kronor under tio år stödja framväxten av en juristutbildning på Linnéuniversitetet ska fullföljas.

Nya verksamhetsområden med över 100 hektar mark för näringslivets utveckling planläggs i Harbymo och Mosekrog. Att konstruktivt möta företagens behov av att växa eller etablera sig i Kalmar är en avgörande näringspolitisk insats.

Kalmar Hamn ska ges förutsättningar att utvecklas. Fler hotellrum i centrala Kalmar stimulerar turism och Kvarnholmens utveckling. Kalmar som sommarstad ska stärkas. Fler upplevelser och evenemang ska bidra till att kommunen ska vara lockande att besöka året runt.

Norrlidens och Lindsdals stadsdelscentrum ska utvecklas med nya bostäder, service, trygghet och välfärd. Nya trafiklösningar, mer blandad bebyggelse, affär, skola, grönområden och kollektivtrafik ska stärka Snurrom. Södra staden ska växa fram med bebyggelse, trafikinfrastruktur och service.

Kalmar kommuns framställan till regeringen och försvarsmakten om att få ett luftvärnsregemente etablerat ska konstruktivt följas upp.

Trygghet för alla

Socialdemokraterna är stenhårda mot brott men arbetar också för att undanröja brottslighetens orsaker.

När brott sker är det huvudsakligen en uppgift för polis och rättsväsende att hantera. Men kommunen kan och ska göra sitt yttersta för att genom en aktiv välfärdspolitik och klok samhällsplanering förebygga brottslighet och förhindra att inte minst unga människor rekryteras in i kriminella gäng och nätverk.

Ungdomar på glid in i kriminalitet ska få stöd och hjälp att bryta utvecklingen – inte vändas ryggen till.

Brott av olika slag grundas ofta i droghandel. Brottslighet ska mötas med samhällets samlade kraft.

De nya kommunala mötesplatserna i Norrliden, Oxhagen och Berga ska vara öppna och välkomnande. Kommunens ordningsvakter ska bidra till trygghet och trivsel. Socialtjänstens uppsökande verksamhet ska utvecklas. Kampen mot narkotikan ska förstärkas. Fler övervakningskameror ska sättas upp. Samarbete med både polis och civilsamhälle ska stärkas.

Finns behov av ytterligare kommunala trygghetssatsningar, utöver de 33 miljoner som nu årligen satsas, kommer vi inte tveka att vidta ytterligare åtgärder.

Den nya anstalten i Halltorp och ett nytt häkte i centrala Kalmar är de största statliga investeringarna sedan nya Linnéuniversitetet byggdes. I samband med anstaltens uppförande pågår arbete för fler bostäder, kollektivtrafik och kommersiell service i Halltorp.

All samhällsplanering ska ha trygghet i fokus. Satsningar på belysning, aktivitetsparker och mot kvinnors utsatthet ska fortsätta. Samarbete mellan polis, skola, socialtjänst och andra delar av kommunen är avgörande för att nå goda resultat.

Kalmar ska vara en av Sveriges tryggaste residensstäder. Kalmar ska vara en kommun fri från våld.

Framtiden börjar med barn och ungdomar

Vi har en trygg och bra skola i Kalmar kommun. Resultaten har under senare år gått stadigt uppåt.

Bara de senaste åren har nya skolor i Tallhagen och Rinkabyholm invigts.

Vi ska fortsätta att fokusera på det vi vet fungerar: att utbildning ska byggas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kalmar ska även i framtiden vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi lovar att fortsätta kämpa för att skattepengar ska gå till barnens skola och inte till utdelning av vinst. Ökade resurser till skolan är viktigare än skattesänkningar.

Tidiga insatser för barn med svårigheter gör skillnad för hela skolgången. Lärarbehörigheten ska vara hög och elevhälsan stärkas med fler kuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger. Vikten av tillgång till bibliotek för den uppväxande generationen kan inte nog understrykas.

Det ska vara attraktivt och utvecklande att vara lärare.

Skolmaten ska vara gratis, närproducerad och nyttig. Steg för steg ska vi närma oss målet om 60 procent ekologisk/närproducerad mat i kommunens verksamhet.

En ny grundskola ska byggas i Snurrom. Åtta nya förskoleavdelningar i Oxhagen ska följas upp av nya förskoleavdelningar i Djurängen och Snurrom. Vi ska även möta behovet av nya förskolelokaler i Ljungbyholm. Fortsatta satsningar på säkra cykelvägar ska göras.

En god gymnasieskola, med kunskap, möten, en aktiv studie- och yrkesvägledning och mycket annat lägger grunden för ungdomars framtid och vidare studier.

Läktare ska uppföras i Kalmarsundsskolans idrottshall och en konstgräsplan anläggas i Oxhagen. Kalmarhems ungdomsbostadsgaranti ska finnas kvar.

Vi vill permanenta sommarlovskorten, alltså gratis kollektivtrafik för högstadie- och gymnasieungdomar på sommaren

En kommun att åldras i

Kalmar ska vara en av Sveriges 30 bästa kommuner när det gäller äldres nöjdhet och verksamhetens kvalitet i äldreomsorgen.

Vi socialdemokrater känner en förpliktelse mot alla äldre, som har byggt vårt land, att göra vårt yttersta för att deras ålderdom ska kunna präglas av värdighet, självständighet och trygghet. 

Nyss har ett nytt vård- och omsorgsboende invigts på Karlssons Äng. Förra året totalrenoverades S:t Kristoffers väg med 72 lägenheter, restaurang och en träffpunktsverksamhet under samma tak. Ett nytt boende med träffpunkt ska byggas i Lindsdal. 

Äldreomsorgen i Kalmar ska inte privatiseras. De äldres omsorg är inte till salu.

Guldkant i form av träffpunkter, ungdomar som spelar spel och högläser, aktiviteter, guldbuss för utflykter och uppsökande verksamhet för att motverka ensamhet ska genomföras.

Avgörande för möjligheten att nå högt ställda mål är att vi fortsatt satsar på medarbetarna – både deras löner och arbetsvillkor i övrigt. Redan har insatser gjorts i form av bland annat slopade delade turer, möjlighet till heltidstjänst för alla och kompetensutveckling. Nyligen presenterades även en historisk ”Tillsammans-satsning” med ökad bemanning, bättre nattscheman och fria arbetsskor.

Vi vill fortsätta denna utveckling. Samarbete med de fackliga organisationerna är avgörande.

Kommunens ansvar och roll i hälso- och sjukvården ska utvecklas med nära vård. Kvaliteten i vården och omsorg om våra äldre och sjuka ska vara hög.

Kultur och fritid

Kultur är näring för själen. En aktiv politik för fritid och föreningsliv bidrar till folkhälsa.

Ett nytt vackert stadsbibliotek har nyligen öppnats.

Vi vill fullfölja och förverkliga kulturkvarteret med en ombyggnad av gamla stadsbiblioteket till en aktiv och attraktiv mötesplats för kulturlivet i Kalmar.

Nya Folkets Park ska byggas med plats för aktiviteter och föreningslivet. Det antagna friluftsprogrammet ska följas upp med konkreta insatser såsom upprustning av före detta Salvehuset vid Kalmar Dämme där också ett centrum för friluftsliv och mountainbike etableras.

En aktiv politik för att utveckla folkbildningen och föreningslivet är av vital betydelse för demokrati och delaktighet.

Stödet till föreningslivet ska fortsatt vara högt. När det gäller idrott ska det finnas satsningar på både bredd och elit, kvinnor och män, unga och äldre.

Idrottsanläggningar ska hållas i ett gott och modernt skick.

De senaste åren har en ny ishall byggts och Kifab Arena för innebandy och friidrott har invigts. En ny klubblokal för Kalmar Södra IF på Södra Utmarken med tillhörande faciliteter ska färdigställas.

Förutsättningar skapas nu för en ny idrottshall med konstgräs på Gasten. En ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom ska invigas under mandatperioden.

De möjligheter som öppnas när Fredriksskans rustas upp som ny arena för idrott och evenemang ska tas tillvara.

Tillsammans mot framtiden

Med rätta är Kalmarborna stolta över sin stad och sin kommun.

I vårt gemensamma Kalmar tar vi med oss det bästa av det gamla in i det nya.

Här arbetar vi hårt och hängivet med att utveckla hela kommunen – inte bara stadens centrala delar. Här försöker vi förena den mindre stadens charm med den större stadens möjligheter. Här ska det finnas plats för alla – unga och äldre, löntagare, företagare och pensionärer, kvinnor och män.

Oavsett vem du är, var du kommer ifrån, vilken religion eller vilka förutsättningar du har, ska du som bor i Kalmar känna dig välkommen och hemma. I vårt Kalmar ska inte plånbokens tjocklek, funktionsvariation, sexuell läggning eller hudfärg avgöra dina livschanser. Kalmar ska vara tillgängligt för alla.

Vi vill fortsätta utveckla Kalmar genom samarbete – i politiken, på arbetsmarknaden, med näringslivet, organisationer och föreningar, med andra kommuner och regionen.

Socialdemokraternas konstruktiva samarbete med Centerpartiet och Vänsterpartiet har burit frukt och skapar möjligheter att både bygga Kalmar starkt för framtiden samt hålla extremistiska partier borta från makten.

Vårt parti är berett att ta ansvar för Kalmar i en orolig och osäker tid.

Tillsammans kan vi nå längre och skapa bättre resultat än var och en kan göra på egen hand.

Genom ordning och ansvar kan vi skapa ett Kalmar som präglas av trygghet, jämlikhet, jämställdhet och gemensamt ansvarstagande.

Vi vill särskilt lyfta fram

 • Grunden för en god välfärd är en stark kommunal ekonomi.
 • Vi kommer värna beslutet att sätta av en över en miljard på ett särskilt konto för att klara bland annat klimatomställningen.
 • Kalmar ska vara klimatneutralt år 2030.
 • Ett nytt kretsloppsverk för två miljarder kronor ska byggas.
 • Det ska byggas i genomsnitt 500 nya bostäder per år i hela kommunen.
 • Brottslighet ska mötas med samhällets samlade kraft.
 • En ny kriminalvårdsanstalt i Halltorp och ett nytt häkte ska byggas.
 • Kalmar ska även i framtiden vara en av Sveriges bästa skolkommuner.
 • Ökade resurser till skolan går före skattesänkningar.
 • Kalmar ska vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i.
 • Äldreomsorgen i Kalmar ska utvecklas – inte privatiseras.
 • Kulturkvarteret i centrala Kalmar ska förverkligas.
 • Idrottsanläggningar ska hållas i ett gott och modernt skick.
 • Vi vill permanenta sommarlovskorten för högstadie- och gymnasieungdomar.
 • Vi kommer att driva på för att det ska etableras ett luftvärnsregemente i Kalmar.
 • Kalmar ska fortsatt utvecklas genom samarbete och extremistiska partier ska hållas borta från makten.
4 månader sedan
4 månader sedan
5 månader sedan
5 månader sedan
5 månader sedan
5 månader sedan
facebook Twitter Email