SOCIALDEMOKRATERNA I KALMARS VALMANIFEST FÖR ATT HELA KALMAR SKA LEVA, INTEGRATION, STÖRRE ARBETSMARKNADSREGION, BÄTTRE INFRASTRUKTUR SAMT JOBB & NÄRINGSLIV

PDF till dokument

SOCIALDEMOKRATERNA I KALMARS VALMANIFEST FÖR ATT HELA KALMAR SKA LEVA, INTEGRATION, STÖRRE ARBETSMARKNADSREGION, BÄTTRE INFRASTRUKTUR SAMT JOBB & NÄRINGSLIV

HELA KALMAR SKA FORTSATT FRAMÅT!
86 % av Kalmarborna anser att kommunen utvecklas i rätt riktning
Bli en del av framåtrörelsen!

Kalmar är Sveriges bästa sommarstad och en av de snabbast växande kommunerna i hela landet. Vi har slagit befolkningsrekord två år i rad.

Bostadsproduktionen har ökat kraftigt i hela kommunen. Mer än hälften av det som byggs är hyresrätter. Bostadsbrist slår hårdast mot de som saknar kontakter eller tjock plånbok. Därför ska vi bygga bort bostadsbristen. Vi har utnyttjat det statliga investeringsstödet maximalt och därmed kunnat pressa ner hyrorna även i nyproduktion. Det byggs i hela kommunen! Vi ska bygga hållbart för framtiden.

I Kalmar bor vi för att kunna få mer livskvalitet. Under nästa mandatperiod ska vi därför ta fram en ny översiktsplan med sikte mot 2030 med fokus på livskvalitet. Kalmar har alla förutsättningar att vara en kommun där man kan leva ett liv med hög kvalitet. Att vi redan nu är på rätt väg visar landets bredaste ranking över i vilka kommuner som det är bäst att leva och bo. Det är tidningen Fokus som gör den varje år. I denna ranking har vi klättrat över 100 placeringar och är nu på plats 17 av 290 kommuner.

På tal om rankingar så görs stadigt förbättringar av skolan och äldreomsorgen i hela kommunen. Senast 2020 ska Kalmar kommun vara en av landets 30 bästa skol- och äldreomsorgskommuner. En målsättning som vi är på god väg att nå.

Vi ser nu Linnéuniversitetet växa fram. Det är den största statliga satsningen i Kalmar sedan Ölandsbron byggdes i början av 70-talet. Snart startar läkarutbildning i Kalmar. Vem kunde tro det för några år sedan?! Läkarutbildningen blir viktig för Länssjukhuset i Kalmar, som av tidningen Dagens Medicin rankas som ett av Sveriges bästa sjukhus.

Vi har genom aktiv lobbying fått regeringen att omlokalisera E-hälsomyndigheten till Kalmar. Redan nu finns 140 medarbetare på plats i Kalmar och myndigheten växer.

Vi har de senaste åren satsat stenhårt på hållbarhet, miljö och ett friskare Kalmarsund. Efter valet inrättas en ny nämnd för att sätta ännu mer fokus på dessa frågor. I Kalmar ska vi kunna bo, äta och röra oss hållbart – det ska vara lätt att göra rätt!

För att vara en attraktiv kommun måste det finnas ett rikt utbud av kultur, idrott och nöjen. Det är något vi har satsat på och kommer fortsätta med. Just nu byggs nya lokaler åt Byteatern, ett nytt kulturkvarter skapas vid Sveaplan och Kifab Arena byggs för att utveckla friidrott och innebandy. I närtid har vi byggt nya sporthallar i Ljungbyholm och Rockneby, och framöver byggs nya sporthallar i Rinkabyholm och Tallhagen.

Vi lånade ut pengar till staten för att få den nya förbifarten vid Rinkabyholm klar. Restiderna har därför kortats och hela Södra staden möjliggörs med nya bostäder. Pengarna är nu återbetalade.

Alla kommunens invånare och företag kommer att ha tillgång till fiber senast 2020. Man ska kunna bo och arbeta i hela Kalmar kommun. Kalmar kommer att ligga i absolut nationell framkant när detta är genomfört.

Att vara en attraktiv kommun för företagande och att som kommun vara en attraktiv och trygg arbetsgivare är också viktigt för människors livskvalitet, och för att folk ska vilja bosätta sig här. Kalmar har sedan lång tid tillbaka lägre arbetslöshet än riket och lägst arbetslöshet av våra jämförelsekommuner.

Vi är glada över utvecklingen men långtifrån nöjda. Här finner du våra förslag för att Kalmar ska gå Fortsatt Framåt. Vi gör det med fokus på Kalmar och Kalmars bästa för hela kommunen. Det största hotet mot den utveckling vi nu har är politiskt kaos. Vi söker ditt mandat för att fortsatt leda Kalmar!

HELA KALMAR SKA LEVA

För oss är det inte stad mot land. Det är stad och land. Vi har de senaste åren haft fullt fokus på att hela kommunen ska leva. Det är en förutsättning för att vi även framåt ska vara en av landets mest attraktiva kommuner. I Kalmar kommun lägger vi inte ned de mindre skolorna. Vi bygger ut dem!

I Kalmar och vår region är de Gröna Näringarna oerhört viktiga. Vi har landets största slakteri, vi har mejeri, foderfabrik och omfattande kycklingproduktion.

Under de senaste två åren har vi avsatt 25 miljoner kronor till stöd för föreningsägda anläggningar. För dessa medel har föreningar kunnat göra nödvändiga investeringar och satsningar. Vi har avsatt 5 miljoner i en bygdepeng. Denna satsning har redan blivit en succé och möjliggjort satsningar som annars hade varit svåra att genomföra.

Vi har genomfört omfattande satsningar på skolor och förskolor i hela kommunen. Senast invigdes en utbyggd skola i Halltorp. Snart invigs den nya skolan i Hagby.

Vi kommer fortsätta satsa på att Hela Kalmar ska leva genom att:
– Alla kommunens invånare och företag kommer att ha möjlighet till fiber senast 2020, och många kommer att anslutas tidigare än så. Man ska kunna bo och arbeta i hela Kalmar kommun.
– Ha en dialog med KLT om möjligheten att en del av bussarna från södra delen av kommunen går in i Ljungbyholm och på motsvarande sätt att vissa bussar norrifrån går in i Rockneby.
– Slå vakt om lantbruksutbildningen på Ingelstorp och verka för att Linnéuniversitetet startar arbetet med att etablera en lantmästarutbildning i Kalmar.
– Säkra livsmedelsbutikerna i Halltorp, Påryd och Läckeby genom att inrätta och stödja servicepunkter i dessa butiker.
– Fortsatt satsning på hållbara bostäder i hela kommunen. Inom kort påbörjar Kalmarhem byggnation av hyresrätter i Påryd. Vi vill gå vidare med motsvarande satsningar i andra tätorter runtom i kommunen. Efter Påryd står Rockneby på tur.
– Skapa verksamhetsområden för etableringar av företag och arbetsplatser i hela kommunen.
– Fortsatta satsningar på bygdepeng och stöd till föreningsägda anläggningar då ekonomin tillåter.
– Vi ska modernisera och bygga nya lekplatser i alla tätorter i kommunen. Rockneby står näst på tur att få en ny storlekplats under 2019.
– Vi ska detaljplanelägga för nya bostäder nära pendeltågsstationerna i Smedby och Trekanten.
– Kalmar kommun ska medverka till att sjökort tas fram över hela Västra sjön.
– Nya villatomter ska tas fram i alla tätorter i kommunen.
– Vi vill anlägga tre hundrastgårdar i olika delar av kommunen.
– Kommunens inköp av kött, ägg och potatis ska vara närproducerat. Samlat ska 70 % vara ekologiskt eller närproducerat senast 2020, och senast 2030 ska 60 % vara ekologiskt.

ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

Kalmar kommun har idag ordning och reda i ekonomin. De senaste åren har överskotten varit stora. Dessa överskott har inneburit att vi har gått mot strömmen i övriga Sverige. Vi har nämligen inte ökat våra lån. Under de senaste fem åren har kommunen investerat för 1,8 miljarder utan att öka skuldsättningen.

Grunden för all utveckling är ordning och reda i ekonomin. Vi vet att de kommande åren blir tuffare för hela kommunsektorn. Antalet äldre och yngre blir fler och många investeringar som gjordes på 1970-talet måste nu ersättas.

Vi kommer fortsatt se till att Kalmar har ordning och reda i ekonomin genom att:
– Minst hålla målet om 1 procent i överskott och klara investeringar genom att finansiera dem med egna medel till minst 50 procent.

STÖRRE ARBETSMARKNADSREGION OCH BÄTTRE INFRASTRUKTUR

Ska Sydöstra Sverige kunna utvecklas och bli ännu mer attraktivt för både människor och företag så krävs en förbättrad infrastruktur. Det är helt avgörande. Vi har därför tagit initiativ till ett gemensamt arbete mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö. Tillsammans med omkringliggande kommuner bildar vi en gemensam arbetsmarknadsregion på en halv miljon människor. Det är en enorm möjlighet. Vi har lyckats etablera pendeltåg västerut med stopp i Trekanten och Smedby. Vi har tagit över flygplatsen från staten och fördubblat antalet avgångar, där vi arbetar för ett hållbart flygbränsle. Nu är dessutom förbifart Rinkabyholm äntligen klar.

För att skapa ännu bättre förutsättningar vill vi:
– Genomföra ett gemensamt arbete med Trafikverket och övriga sydöstra Sverige som leder till en gemensam plan och strategi för hur sydöstra Sverige ska bli en gemensam arbetsmarknadsregion. På längre sikt tror vi att ett dubbelspår mellan Kalmar och Växjö är avgörande.
– Fortsatt arbeta för att öka flyget till Stockholm och för en internationell reguljär flyglinje, där vi planerar för reguljärflyg till Frankfurt, eventuellt i samarbete med ett grannlän.
– Vi kommer jobba för att Trafikverket bygger en mötesstation norr om Rockneby. Det skulle möjliggöra pendeltåg med stopp vid Hansa City, Förlösa, Läckeby och Rockneby. På det sättet skulle hela den norra kommundelen få högre tillgänglighet.
– Vi vill permanenta succén med seniorkort i kollektivtrafiken och utöka den till att också omfatta förtidspensionärer.
– Vi fortsätter att satsa på sjöfartens framtid genom utveckling av Kalmar hamn, en logistiskt viktig del för bland annat de gröna näringarna i regionen.
– För att möjliggöra satsningar på infrastrukturen ska Kalmar tillsammans med övriga sydost sätta tryck på staten för sam- och lånefinansiering av infrastruktur. Vi vill ha samma möjlighet som storstadskommunerna fått, med bostadsproduktion som växlas mot investeringar i infrastruktur.

JOBB OCH NÄRINGSLIV

Kalmar har blivit en alltmer attraktiv kommun för näringslivet. Vårt befintliga näringsliv växer och nya företag etablerar sig. Så såg det inte ut för några år sedan. Vi har aktivt jobbat för att förbättra företagsklimatet och det har lyckats. Vi är även attraktiva när det gäller att starta nya företag. Där är vi bäst i Kalmar län och bland våra jämförelsekommuner. Vi jobbar också stenhårt med att pressa tillbaka arbetslösheten och skapa nya jobb.

För att fortsätta utveckla näringslivet vill vi:
– Kalmar kommun ska vara topp 30 av landets 290 kommuner när det gäller företagsklimat.
– Vi ska fortsätta att ha lägre arbetslöshet än riket och lägst arbetslöshet bland liknande kommuner.
– Värdet ska maximeras av ett samlat stadsnära campus med Linnéuniversitetet mitt i staden i nya moderna lokaler.
– Samverkan med handel och fastighetsägare ska fortsätta. Under mandatperioden ska vi ansöka om att bli Årets Stadskärna i Sverige.
– Med E-hälsomyndigheten på plats i Kalmar ska vi öka förutsättningarna för att även privata företag inom e-hälsoområdet etablerar sig hos oss. Vi vill skapa ett kluster kring E-hälsa.
– Sverige och Kalmar står inför stora integrationsutmaningar. Vi har tagit emot många flyktingar, erbjudit fristad och nu tar vi nästa steg. Kommunens integrationspolitik ska prägla alla verksamheter i kommunen och ha som övergripande syfte att göra det möjligt för alla människor att bli delaktiga i samhällslivet. Vårt mål är att öka andelen nyanlända som går över till egen försörjning och arbete. Tiden för etablering på arbetsmarknaden för våra nyanlända ska halveras, bland annat genom individuella lösningar.
– Inom Kalmar kommun ska rätten till heltidsarbete fortsatt vara norm.
– Kommunen ska, bland annat genom KIFAB, ha en god lokalberedskap för att kunna möta företags och verksamheters behov och vara attraktiv för nyetableringar.
– Erbjuda ungdomar sommarjobb genom Prova på-praktik i Kalmar kommun.

EN FUNGERANDE OCH EFFEKTIV INTEGRATION – ETT KALMAR FÖR ALLA

Vi har utvecklat integrationsarbetet och vi har styrt om vår verksamhet från ”mottagande” till ”mottagande och integration”.

– Integration är en del av och förutsättning för att nå den utveckling och tillväxt som behövs i Kalmar.
– Kulturell och mänsklig mångfald bidrar till attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet.
– Vi möter människor med en genuint välkomnande och tillåtande attityd i en av Sveriges tryggaste städer.
– Kalmar har gott om mötesplatser för både naturliga och spontana möten som med både nyfikenhet och experimentlusta bidrar till utvecklingen av vår region.
– Vårt rika föreningsliv inom både idrott och kultur är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen.
– Näringsliv och arbetsmarknad – i nära och djup samverkan med näringslivet har vi modet att satsa på nya idéer.
– Alla medborgare i Kalmar ska ha lika möjligheter till arbete, språk och utbildning, hälsa, bostad, social sammanhållning och delaktighet. Kompetens, intresse och/eller behov ska vara den gemensamma nämnaren.
– Kalmar ska vara ett föredöme genom att ta tillvara den kompetens och kraft som samtliga Kalmars medborgare besitter, så långt det är möjligt.
– Fokusområdena för integration; Arbete, Språk och utbildning, Hälsa.
– SFI med hög kvalitet – kombinerad med praktik.
– Via kunskapsnavet starta upp korta arbetsmarknadsutbildningar.
– Utveckla samarbete med näringslivet.
– Erbjuda samhällsinformation för vuxna och ungdomar.
– Erbjuda vägledning.
– Vi utvecklar och utvidgar vårt eget Integrationsråd.
– Engagerar det civila samhället.
– Delar ut integrationspris.
– Ge fler nyanlända möjligheter till att lära sig cykla och simma.
– Ge fler nyanlända kunskap inom källsortering och vattenanvändning.
– I all fysisk planering bygger vi blandat för att motverka segregation.
– Fortsätter med våra egna projekt
– BAS Kalmar
– Boguiden
– Fotbollen, en motor för integration
– Vi startar upp integrationscentrum

7 dagar sedan
2 veckor sedan
3 veckor sedan
3 veckor sedan
4 veckor sedan
4 veckor sedan
facebook Twitter Email