BLÅ LÖFTEN FRÅN RÖTT! KALMARSUND – ETT HAV AV MÖJLIGHETER!

Ladda ner som pdf

BLÅ LÖFTEN FRÅN RÖTT!
· Vi ska ta vår del för att Kalmarsund ska bli rent! Kalmar ska som första kommun anta handlingsplan som gör att vi klarar vår andel i enlighet med Baltic Sea Action plan.
· Detta är en förutsättning för ökad livsmedelsproduktion och en ökad självförsörjningsgrad.
· Fokus vatten! Kalmar ska inrätta en särskild nämnd som bara fokuserar på åtgärder inom vatten och klimat!

· Vi ska bygga Sveriges bästa reningsverk!
· Stödja biogasproduktionen genom biogaståg till Linköping!
· Utbytestakten på det kommunala VA-nätet ska ej överstiga 100 år.
· Utbyggnaden av kommunalt avlopp ska fortsätta.
· I samverkan med andra aktörer pröva storskaliga musselodlingar.
· För att långsiktigt säkra dricksvattenproduktion och minska sårbarheten är vår inriktning att vatten bör produceras på tre olika sätt.
· Matsvinnet i kommunens verksamheter ska minska och vi ska fortsätta öka andelen närproducerad/ekologisk mat.
· I samverkan med markägare öka insatserna för att få vattnet att stanna i landskapet. Det är win win för lantbruket och miljön.

Sommarens värme har påmint oss om både tilltagande klimatförändringar och hur viktig kusten är, både för oss som bor här och för våra besökare. Östersjöns övergödning är allvarlig. I Kalmar har vi länge gemensamt kämpat för ett friskare Kalmarsund. Arbetet inom Kalmarsundskommissionen där ideella, experter och det offentliga går samman i offensivt kustmiljöarbete är nationellt känt och lyfts fram som en föregångsmodell. Nu vill vi lägga i nästa växel!
För att ytan ska kunna glittra blått och det åter ska nappa på kroken behöver vi göra mer. Vi ska bli den första kommunen som tar fram en handlingsplan för att ta vår del av kväve och fosfor. Det handlar om åtgärder på land genom exempelvis våtmarker. Det handlar om att ytterligare stimulera biogas som skapas genom gödsel. Vi vill också se separering av kväve och fosfor i processen.
Att ta vår andel av minskat näringsläckage till havet är möjligt genom aktiva åtgärder när det gäller kväve. När det gäller fosfor så är det endast möjligt om vi återför näring från havet. Detta gör vi i musselodlingar som blir till foder och fungerar både som klimat- och övergödningssänka. Detta blir ännu
mer intressant i foderbristen spår.
Vi kommer aktivt söka samarbeten med aktörer utanför kommunen för att anlägga storskaliga musselodlingar som inte nödvändigtvis behöver ligga i Kalmar kommun. Regeringen har också sett till att förutsättningarna aldrig varit så goda som nu för att göra verkstad i kustmiljöarbetet!
Vi vill bygga Sveriges bästa reningsverk ur näringssynpunkt! Kalmar har idag ingen dricksvattenbrist. För att långsiktigt säkra vattenproduktionen och minska sårbarheten vill vi se ett dricksvatten som produceras utifrån tre källor; grundvatten, renat avloppsvatten och vatten från Kalmarsund. Vi vill
därutöver satsa på att återanvända dagvatten för bevattning. Utbytestakten i de kommunala ledningsnäten ska ej överstiga 100 år. Kalmar kommun ska leda Sveriges utveckling för renare vatten!
I Kalmar är vi duktiga på biogas. Detta ger trippelvinst; det är bra för klimatet, det stärker lantbruket och det ger mindre övergödning när gödsel kan rötas och användas bättre på åkern. För detta krävs efterfrågan på biogasen. Det vill vi skapa genom att i upphandlingen av nya tåg till Stångådalsbanan ställa krav på biogas.
Vi behöver minska matsvinnet i våra kommunala verksamheter och vi ska fortsätta arbetet med att öka andelen närproducerad/ekologiska livsmedel.

2 veckor sedan
4 veckor sedan
1 månad sedan
1 månad sedan
2 månader sedan
2 månader sedan
facebook Twitter Email